grb.jpg

Ugovori

Ugovori

Natječaj za radna mjesta

Naslovnica arrow Sjednice vijea
Sjednice vijea PDF Ispis E-mail
administrator   
Ponedjeljak, 01 Listopad 2012


 

8. sjednica

Poziv

Odluka o donošenju Procjene ugroenosti od poara i tehnoloških eksplozija za podruje Opine Kalnik

Zakljuak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na podruju Opine Kalnik u 2013. godini

Zakljuak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Odluka o nerazvrstanim cestama na podruju Opine Kalnik

Odluka o izboru lanova vijea mjesnih odbora na podruju Opine Kalnik

Zakljuak o usvajanju Izvješa o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Opine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu

Zapisnik  

Fonetski zapis 8. sjednice 


 

7. sjednica

Poziv

Rješenje o razrješenju i izboru lana Odbora za izbor i imenovanja Opinskog vijea Opine Kalnik

Zakljuak o neprihvaanju izvješa opinskog naelnika

Zakljuak o prihvaanju Plana podjele Komunalnog poduzea d.o.o.

Zakljuak o usvajanju izvješa o radu u podruju gospodarenja otpadom i energetske uinkovitosti za 2013. godinu

Zapisnik  


 

6. sjednica 

Poziv

Proraun Opine Kalnik za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Program odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program izrade razvojnih projekata za gospodarski razvoj na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u sportu na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u protupoarnoj i civilnoj zaštiti na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Program poticanja razvoja poljoprivrede na podruju Opine Kalnik u 2014. godini

Obrazloenje prijedloga prorauna Opine Kalnik  za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Prorauna Opine Kalnik za 2014. godinu

Odluka o rasporeivaju redovitih godišnjih sredstava za rad politikih stranaka zastupljenih u Opinskom vijeu Opine Kalnik za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

Zapisnik  

Fonetski zapisnik za 6. sjednice 


 

5. sjednica

Poziv

Rješenje o imenovanju lana Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o.

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju Opine Kalnik u 2013. godini

Odluka o izmjeni Odluke o plai i drugim materijalnim pravima opinskog naenika i zamjenika opinskog naelnika Opine Kalnik

Zakljuak o usvajanju Izvješa o obavljenoj reviziji uinkovitosti odravanja nerazvrstanih cesta na podruju Opine Kalnik

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Opine Kalnik

Rješenje o odreivanju predstavnika Opine Kalnik u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Rješenje o odreivanju predstavnika Opine Kalnik u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju proljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za financije i proraun Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za komunalno gospodartvo i infrastrukturu Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za prostorno planiranje i razvoj Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za zdravstvo Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za socijalnu skrb Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za gospodarstvo i malo poduzetništvo Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za poljoprivredu Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za sport Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za školstvo Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za razvoj turizma i turistike infrastrukture Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Opinskog vijea Opine Kalnik

Zapisnik  

Fonetski zapisnik sa 5. sjednice


 

4. sjednica

Zakljuak o podnošeju zahtjeva opinskom naelniku o traenju pisanog izvješa o radovima na ureenju mjesnog groblja Opine Kalnik, te provedenim natjeajima vezanim za iste, te predoenje posebnih uvjeta graenja za parkiralište ispred groblja

Zakljuak o podnošenju zahtjeva opinskom naelniku o traenju pisanog izvješa o raskidu ugovora izmeu Opine Kalnik i Kalnianka proizvodi d.o.o., izvještaja o saldu za najam Doma hrvatskih branitelja tvrtci Kalnianka proizvodi d.o.o. i izvještaja o sklopljenim ugovorima izmeu Opine Kalnik i korisnika Doma hrvatskih branitelja

Zakljuak o podnošenju zahtjeva opinskom naelniku o traenju pisanog izvješa o izvršenim radovima na modernizaciji nerazvrstanih cesta koje su izvedene izvan ugovora i natjeajnog troškovnika

Zakljuak o usvajanju Izvješa o radu Turistike zajednice Opine Kalnik za 2012. godinu

Odluka o imenovanju Predsjednika Opinskog vijea Opine Kalnik za treeg potpisnika virmana

Zapisnik  

 Fonetski zapis sa 4. sjednice 


 

3. sjednica

Poziv

Odluka o izmjenama Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine za javnu vodoopskrbu na podruju Opine Kalnik

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Opinu Kalnik

Zakljuak o prihvaanju inicijative za prekategorizaciju upanijske i lokalnih cesta u dravnu

Zakljuak o uvoenju treeg potpisnika virmana

Zapisnik  

Fonetski zapis sa 3. sjednice 


 

2. sjednica

Poziv

Odluka o dodjeli javnih priznanja Opine Kalnik

Odluka o radnim tijelima Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za statut i poslovnik Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o imenovanju predsjednika i lanova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na podruju Opine Kalnik

Rješenje o imenovanju naelnika, zamjenika naelnika i lanova Stoera zaštite i spašavanja Opine Kalnik

Zapisnik

 


 

1. sjednica

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Odbora za izbor i imenovanja Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Opinskog vijea Opine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i lanova Mandatne komisije Opinskog vijea Opine Kalnik

Zapisnik

 


 

27. sjednica

Poziv

Statut Opine Kalnik

Poslovnik Opinskog vijea Opine Kalnik

Zakljuak o usvajanju izvješa o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Opine Kanlik

Zakljuak o usvajanju Izvješa o izvršavanju Programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik

Godišnji izvještaj o izvršenju prorauna Opine Kalnik za 2012. god.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opine Kalnik za 2012. god.

Zakljuak na Izvješe o radu opinskog naelnika Opine Kalnik

Odluka o rasporeivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politikih stranaka i nezavisnih lanova Opinskog vijea 

Odluka o dodjeli prava naplate najamnine za korištenje javnih površina Turistikoj zajednici Opine Kalnik

Odluka o prihvaanju Izvješa o utvrivanju postojeih mea i drugih granica, te novom razgranienju sukladno zahtjevu Jane Biškup

 


 

26. sjednica

Poziv

Odluka o prijenosu investicija gradnje precrpne stanice "Cari", crpne stanice "Planinarski dom Kalnik" i opskrbnog cjevovoda naselja Kamešnica

Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Opine Kalnik

Program o izmjeni Programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik za 2013. godinu

Odluka o stavljanju izvan snage Plana gradnje komunalnih vodnih graevina na podruju Opine Kalnik u 2013. g

Izmjene i dopune Prorauna Opine Kalnik za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015.

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odravanja nerazvrstanih cesta na podruju Opine Kalnik na vrijeme od 2 godine temeljem pisanog ugovor

 Fonetski zapis sa 26. sjednice 


 

25. sjednica

Poziv

Izmjene i dopune Plana zaštite od poara itehnoloških eksplozija Opine Kalnik

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na podruju Opine Kalnik u 2012.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na podruju Opine Kalnik u 2013.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na podruju Opine Kalnik u 2013.

 Program javnih potreba u športu na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u kulturi na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u protupoarnoj i civilnoj zaštiti na podruju Opine Kalnik u 2013.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na podruju Opine Kalnik u 2013.

Plan gradnje komunalnih vodnih graevina na podruju Opine Kalnik u 2013.

Proraun Opine Kalnik za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015.

 Odluka o izvršavanju Prorauna Opine Kalnik za 2013.

Izmjene Statuta Opine Kalnik

Zakljuak o uknjibi Društvenog vlasništva (kbr. 161 k.o. Kalnik) u vlasništvo Opine Kalnik

Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete

 24. sjednica

Poziv

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju naelnika, zamjenika naelnika i lanova Stoera zaštite i spašavanja Opine Kalnik

Izmjene i dopune Prorauna Opine Kalnik za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu

Program o izmjeni Programa odravanja komunalne infrastrukture na podruju Opine Kalnik u 2012. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na podruju Opine Kalnik u 2012. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na podruju Opine Kalnik u 2012. godini

Odluka o odreivanju imena naselja, ulica i trgova  na podruju Opine Kalnik

Izmjene Statuta Opine Kalnik

Odluka o obustavi isplate sredstava i gubitku prava za redovito godišnje financiranje iz prorauna Opine Kalnik

Zakljuak o odricanju od boravišne pristojbe u korist TZO Kalnik

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora  na podruju Opine Kalnik

Zakljuak o provedbi prikupljanja ponuda za komunalne poslove odravanja nerazvrstanih cesta

Zakljuak UHBDR Kalnik

 


 

23. sjednica:

Poziv

Zakljuak

 


 

22. sjednica:

Poziv

Polugodišnji obraun prorauna Opine Kalnik za 2012.

Zakljuak o usvajanju Izvješa o radu opinskog naelnika za razdoblje od 1. sijenja do 30. lipnja 2012.

Zakljuak o davanju na korištenje poslovnog prostora TZ Opine Kalnik

Odluka o donaciji projektne dokumentacije upi

Odluka o dranju kunih ljubimaca

Odluka o izmjenama Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine za javnu vodoospkrbu na podruju Opine Kalnik

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 )
 

Valid CSS!